Az Általános Szerződési Feltételekre való utalást ( link: https://szidomark.hu/aszf  ) minden számla alsó részében megtalálja, a számla átvételével megértette és elfogadta, aláírás nélkül is érvényes.

Általános szerződési feltételek:

A SZIDOMARK Kft. és az Ügyfelei közötti bármely jogviszonyban az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) az egyedi szerződések elválaszthatatlan részei. A szerződések ezzel együtt értelmezendők. Az ÁSZF hatálya: Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a SZIDOMARK Kft. által kiadott ajánlatokra,
rendelés-visszaigazolásokra, számlákra és minden egyéb az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokra. Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával.

Árak: Az ajánlatainkban szereplő árak az ajánlat kiadásától számított, maximum 30 napig érvényesek kivétel, ha az ajánlatban ettől eltérő kötöttség kerül megjelölésre. A devizában megadott ajánlatainkban szereplő árak a számla keltezésének napján érvényes MNB deviza eladási árfolyamán kerülnek számlázásra. Az ajánlatainkban a feltüntetett árak a SZIDOMARK Kft. raktár paritáson értendők. (EXW Miskolc) Ajánlati áraink az Áfa-t nem tartalmazzák ( 27 % ) . A fizetendő végösszeg minden esetben a mindenkori Áfa értékéve azaz 27 %-al megnövelt bruttó összeg.

Fizetési feltételek: Fizetési feltételeinket ajánlatainkban és számláinkon közöljük. A fizetési feltételek ügyletenként és ügyfelenként egyedileg változhatnak. A fizetési
feltételek változását alapvetően befolyásolja a vevők megelőző fizetési fegyelme, mely vásárlásonként kerül vizsgálatra. Így a SZIDOMARK Kft. fenn tartja a jogot, hogy a fizetési feltételeket a számla kiállításának pillanatáig egyoldalúan megváltoztassa, de természetesen ezeket írásos módon is feltüntetjük. A SZIDOMARK Kft. egyedi elbírálás alapján fenn tartja a jogot, hogy egyes megrendelések teljesítését a megállapodott ajánlati ár teljes vagy részben történő előre kiegyenlítéséhez kösse, ezt ajánlatunkban külön fel is tüntetjük. Egy számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha annak teljes bruttó értéke a SZIDOMARK Kft.-hez igazolható módon beérkezett. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként.

Késedelmes Fizetés: A Szidomark Kft. a lejárt számlatartozások után 1 hét után, egyszer írásban és egyszer szóban figyelmezteti a Vevő-t. Amennyiben ezek után sem kap a lejárt fizetési határidejű számlaértékre fizetési hajlandóságot, a Szidomark Kft átadja a kintlevőségkezelő partnarének a lejárt számlákat kintlevőségkezelésre.

Kintelvőségeket kezelő partnerünk: Eperjesi Ügyvédi Iroda – Dr Eperjesi Tamás, ügyvéd. Innentől kezdve a kintevőséggel és annak rendezésével kapcsolatos kommunikáció és ennek rendezése közöttük zajlik.

Ajánlati kötöttség: Ajánlatunk annak keltétől 30 napig érvényes, vagy az ettől eltérő határidőt azon külön feltüntetjük. E határidő lejárta után ajánlatunk érvénytelennek tekintendő, az abban foglaltak a SZIDOMARK Kft.-t nem kötelezik. Lejárt árajánlatok megrendelésekor minden esetben új kalkulációt kell kérni, amennyiben nem, úgy a SZIDOMARK Kft. a piaci helyzettől függően megváltoztathatja az ajánlatban leírtakat. A Szidomark Kft. és a Vevő között akkor jön létre szerződés, amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt a SZIDOMARK Kft. ajánlatában foglaltakat egyezően megrendeli.

Szállítási határidő: A szállítási határidőként megadott időtartam a megrendelés beérkezésétől illetve előleges vagy előre fizetés esetén a teljes összeg beérkezésétől értendő. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő eltér az ajánlatunkban szereplőtől akkor a megrendelés visszaigazolásban szereplő határidő a szerződéses szállítási határidő. A SZIDOMARK Kft. természetesen mindent elkövet a vevő igénye szerinti szállítási határidő teljesítése érdekében. Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerülő körülmény okozza a szállítás késedelmét, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Amennyiben a vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni, úgy arról írásban tájékoztatni köteles a SZIDOMARK Kft.-t az új átvételi határidő megjelölésével. A Vevő abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségének eleget tenni, ha az árut nem veszi át, szállítja, vagy szállíttatja el a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett szállítási határidő lejártát
követő 3 munkanapon belül. Ez esetben a fizetési határidő lejártát a szerződéses szállítási határidőtől számítva kell érteni, ez szerint lesz feltüntetve a számla kiállításakor. Továbbá a Vevőt terheli a továbbraktározás költsége és a kárveszély oly módon, mintha a szerződéses terméket határidőben átvette volna. A SZIDOMARK Kft. jogosult
ezen túlmenően a Vevő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező kárát is érvényesíteni.

Teljesítés feltételei: A mennyiségi teljesítés -ettől eltérő megállapodás hiányában- a SZIDOMARK Kft., telephelyén történik – Miskolc , Augusztus 20 út 10. A minőségi átvétel -ettől eltérő megállapodás hiányában- a Vevő telephelyén történik. Az áru átadását követő szakszerűtlen szállítási, tárolási, beépítési és üzemeltetési körülményekből adódó minőségi hibákért a SZIDOMARK Kft. nem vállal felelősséget.

Tulajdonjog fenntartása: Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a Vevő részére szállított valamennyi termékünkre a vételár és az összes mellékköltség kifizetéséig, illetve míg a vevő az üzleti kapcsolatunkból eredő összes kötelezettségeinek nem tett eleget. Ezekre a termékekre a harmadik fél javára történő tovább értékesítés, elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdon átruházása előzetes írásos beleegyezésünk nélkül érvénytelen.

Rendelés(szerződés) felmondás: Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a SZIDOMARK Kft. szállítójánál törölni tudjuk, a felmondásnak semmiféle következménye nincs. Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően SZIDOMARK Kft. lehetőséget lát a lemondott termék más Vevő(k) felé történő értékesítésére a szállítási határidőt követő 30 napon belül, a felmondásnak semmiféle következménye nincs. Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a SZIDOMARK Kft. szállítójánál törölni már nem tudjuk és 3. Vevő felé történő értékesítésre sem látszik lehetőség, akkor a Vevő kötbérként a megrendelt áru értékének 70%-át köteles megfizetni a SZIDOMARK Kft. részére az eredeti megrendelésben szereplő az áru fizetési feltételeivel megegyező módon és határidőre. A SZIDOMARK Kft. jogosult az esetlegesen ezen túlmenő kárát is érvényesíteni.

Reklamáció: Mennyiségi átvételt csak és kizárólag az áru átvételekor tudunk elfogadni a SZIDOMARK Kft. telephelyén, illetve kiszállítás esetén a kiszállítást végző
kollegánál. Az áru átvételét követően mennyiségi reklamációt nem fogadunk el. Ha a szállított termékről még beépítést megelőzően kiderül, hogy hibás, azt kivizsgálás után azonnal kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük. Az eladó által értékesített termék beépítését vagy felhasználását megelőzően, a dolgozónak vagy a beépítést végző szakembernek meg kell győzödnie a beépíthetőségéről és felhasználási területhez való alkalmasságáról. Esetlegesen sérült vagy hibás ill. nem megfelelően kiválasztott termék beépítéséből, felhasználásából eredendő hibák vagy későbbiekben előforduló károkért a SZIDOMARK Kft. felelősséget nem vállal.

Amennyiben a szállított termékről a beépítést követően kiderül, hogy hibás, arról a SZIDOMARK Kft. -t azonnal tájékoztatni kell írásban ! A szóban bejelentett reklamációt semmisnek tekintjük. A kivizsgálást 2 munkanapon belül megkezdjük. A kivizsgálás során kollegánk rendelkezésére kell bocsátani a – beépítésre vonatkozó technológiai leírást, – a beépítést végző dolgozó nyilatkozatát, mely szerint a beépítésre vonatkozó technológiát betartotta, – A berendezés üzemi naplóját. A kért anyagok, adatok írásban át nem adása nélkül a reklamációs ügyintézést nem kezdjük el. Az ügyintézés kezdetének határideje az összes kért dokumentum és adat írásban történő megadásakor keletkezik.  Ha a szállított termékről a vizsgálat során kiderül, hogy hibás volt, azt lehetőségeink szerint leghamarabbi módon kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük.  Nem jogos reklamáció esetén a Vevő köteles a SZIDOMARK Kft.-nek megtéríteni a vizsgálat során felmerült minden költségét beleértve a vizsgálathoz szükséges fuvardíjakat és utazási költségeket, továbbá az esetleg közösen megbízott szakértő minden költségét és munkadíját. Vevőnek okozott bármilyen veszteségért, kárért, bírságért, kötbérért, mely az ügyfélnek történő késedelmes szállítás miatt ill. teljesítésének hiánya miatt következik be, valamint más kárért, bírságért vagy pénzvisszatérítésért, mely a Vevő és az ő ügyfele közötti szerződéssel kapcsolatban keletkezik, az Eladó felelőssége a hibás termék értékéig korlátozódik. A forgalmazott termékeknél mindig a gyártó által nyújtott garanciális feltételeket biztosítjuk, így ezeknek az előírásoknak megfelelően járunk el, termékfelelősségünkkel. A vizsgálat során felmerülő költségeken ( fuvardíj, bevizsgálási díj ) csakis kizárólag a gyártóktól felmerült kötséget számojuk fel, és továbbítjuk az ügyfél terhére.

Vis Maior: Semmilyen vis majorból eredő késedelmes szállításért a SZIDOMARK Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 3
hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a szerződéstől való elállás.

Egyéb feltételek: Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Minden egyéb esetben a felek törekednek a mindkettőjük számára elfogadható megoldásra.

Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége: A SZIDOMARK Kft. jelen Általános Szerződési Feltételei érvénytelenítik a korábban kiadott hasonló
dokumentumokat. Minden konkrét szerződéskötéshez és megrendeléshez a mindenkor érvényben lévő ÁSZF van hatályban.

Jelen ÁSZF érvényességi határideje a következő ÁSZF kibocsátásáig tart.

SZIDOMARK Kft.,

Szilágyi Ádám, ügyvezető

Miskolc, 2019.01.01.